دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

مقاله ها

پایان نامه تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان

تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت  استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال 1392

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چكيده1

فصل اول: معرفی پژوهش3

مقدمه4

1-1 –بیانمسئله4

1-2 -1–اهمیت و ضرورت انجام  پژوهش و6        

     1-2-2–جنبه نوآوری پژوهش7

1-3–اهداف پژوهش8

1-3-1–هدفآرمانی8

1-3-2–هدفکلی8        

      1-3-3–اهدافویژه8        

     1-3-4–هدفکاربردی8        

      1-4– سوالات پژوهش9

 

1-5–دامنه پژوهش9

1-6–امکانات پژوهش10

1-7–ملاحظاتاخلاقی10

1-8–تعاریف،واژههاومفاهیم10

فصل دوم: چهار چوب نظری و مروری بر مطالعات مرتبط15

مقدمه................................................................ 16 

2-1- معرفی منطقه مورد پژوهش16 

2-1-1- مشخصات جغرافیائی استان گلستان16 

2-1- 2- اطلاعات جمعیتی استان گلستان17 

2-1-3- اطلاعات واحدهای بهداشتی استان گلستان18 

2-1-4- تاریخچه ارائه خدمات بهداشتی در ایران23 

2-1-5-  بهورزان و دروس بهورزی25 

2-1-6- حوادث و سوانح29

2-1-6-1 –تقسیمبندیحوادثوسوانح29

2-1-6-2 –اپیدمیولوژیحوادثوسوانح31

2-1-6-3 –اقداماتپیشگیریوکنترل31

2-1-6-4 –انواعشایعحوادثوسوانح34

2-1-6-5 –هزینهها،عوارضومعلولیتها38

2-1-7- وضعیت بروز حوادث در استان گلستان39 

2-2- مروری بر مطالعات مرتبط42

                  2-2-1 –مروریبرمطالعاتمرتبطدرایران

422-2-2 –مروریبرمطالعاتمرتبطدرسایرکشورها44

فصل سوم: روش ومراحل انجام پژوهش.50

مقدمه51

3-1- نوع و روش پژوهش51

3-2- جامعه آماری پژوهش51

3-3- محیط پژوهش52

3-4- نمونه های مورد پژوهش و روش انتخاب نمونه ها52

3-4-1- نمونه های پژوهش 52

3-4- 2-روش انتخاب نمونه ها52

3-5- ابزار پژوهش و روش گردآوری داده ها54

3-5-1 –ابزار جمع آوری داده های پژوهش54  

3-5-2 –روشگردآوریدادههایپژوهش55  

3-6- متغیرهای پژوهش56

3-6-1- متغیرهای مستقل56

3-6-2- متغیرهای  وابسته56

3-6-3- متغیرهای زمینه ای56

3-7- روش تحلیل داده های پژوهش56

فصل چهارم:يافته هاي پژوهش57

مقدمه58

4-1- اطلاعات دموگرافيك58

4-2-آمارهای توصیفی پیش آزمون64

4-2–1 –مقایسهنمرات آگاهی سنجی بهورزان در پیش آزمون67

4-2 –2 –مقایسهنمراتمهارتسنجیبهورزاندرپیشآزمون68

4-3-آمارهای توصیفی پس آزمون  69

4-4- آزمون روابط بین متغیرهای پژوهش   72

4-4-6 –بررسیتغییروضعیتنمرانپیشآزمونوپسازمونباآزمونکوآنالیزواریانس88

4-5-جمع بندی یافته های پژوهش  92

فصل پنجم:بحث ونتيجه گيري96

مقدمه97

5-1- بحث97

5-2- نتيجه گيري101

5-3- پيشنهادات پژوهشگر102

5-4- پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي103

5-5- محدودیت های پژوهش103

پیوست ها106

چكيده انگليسي120

فهرست جداول 

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول2-1: اطلاعات  عمومی شهرستانهای استان ، براساس آخرین تقسیمات کشوری17

جدول2-2: توزیع سنی وجنسی جمعیت  استان گلستان  درسال 139018

جدول2-3: درصد خانه های بهداشت   فعالدرسال 1390 به تفکیک شهرستان19

جدول2-4: درصد مراکز بهداشتی درمانی  روستایی  فعال درسال 1390 به تفکیک شهرستان20

جدول2-5: درصد پایگاه های  بهداشت   فعالدرسال 1390 به تفکیک شهرستان21

جدول 2-6 : درصد مراکز بهداشتی درمانی  شهری  فعال درسال 1390 به تفکیک شهرستان22

جدول2-7 : تعداد  بهورزان شاغل  درخانه های بهداشت استان23

جدول2-8 : مجموعه ساعات پایه اول آموزش بهورزی26

جدول2-9 مجموعه ساعات  دروس پایه دوم آموزش بهورزی27

جدول2-10 : عناوین درس کمک های اولیه و درمانهای ساده علامتی 1 دانش اموزان بهورزی28

جدول2-11: عناوین درس کمک های اولیه و درمانهای ساده علامتی 2 دانش اموزان بهورزی28

جدول2-12 :  مقایسه  ده علت اصلی مرگ  در سال های  89 و90 در استان39

جدول 2-13: میزان بروز کل حوادث  دراستان گلستان40

جدول3- 1: توزیع آماری کل جامعه مورد مطالعه51

جدول3- 2: توزیع آماری   نمونه های پژوهش به تفکیک جنسیت52

جدول3- 3: توزیع آماری   حجم نمونه های مورد نیاز  پژوهش به تفکیک  شهرستان53 

جدول3-4:توزیع آماری تعداد نمونه های مورد پژوهش به تفکیک  جنسیت53

جدول3-5: توزیع  نمونه ها در در دو گروه مداخله و شاهد به تفکیک شهرستان54

جدول4-1: پراکندگی تعداد و درصد بهورزان مورد مطالعه در شهرستانهای مختلف58

جدول4-2: وضعیت کلی مدرک تحصیلی بهورزان مورد مطالعه60

جدول 4-3: سوابق خدمتی بهورزان مرد و زن مورد مطالعه61

جدول4-4: توزیع سنی بهورزان مورد مطالعه62

جدول4-5: مقایسه تعداد و درصد بهورزان از نظر وضعیت تاهل63

جدول4-6: مقایسه بهورزان از نظر تعداد فرزند63

جدول4-7: مواد آزمون مهارتی بهورزان64

جدول4-8: جدول نمره دهی مهارت بهورزان در مواجهه با موارد فوریتی بر اساس طیف لیکرت65

جدول4-9: توزیع حداقل و حداکثر نمره قابل کسب بر اساس فرمول تغییر مقیاس66

جدول4-10: وضعیت میانگین نمرات  آگاهی سنجی بهورزان شهرستانها در پیش آزمون67

جدول4-11: وضعیت میانگین نمرات مهارت سنجی بهورزان شهرستانها در پیش آزمون68

جدول4-12: تعداد بهورزان در دو گروه شاهد و مداخله به تفکیک شهرستان70

جدول4-13: میانگین درصد نمرات آگاهی سنجی بهورزان در مرحله پس‌آزمون70

جدول4-14: میانگین درصد نمرات مهارت سنجی بهورزان در مرحله پس‌آزمون.................... 71

جدول4-15: میزان تغییر نمره اگاهی و مهارت بهورزان در پیش ازمون و پس آزمون73

جدول4-16: آزمون نمره اگاهی و مهارت بهورزان در پیش آزمون و پس آزمون و نتیجه آن بر

 اساس آزمون tمستقل74

جدول4-17: آزمون نمره اگاهی و مهارت بهورزان در پیش آزمون و پس آزمون و نتیجه آن بر اساس

 آزمون U من ـ ویتنی.75

جدول4-18: درصد پیشرفت نمره  آگاهی و مهارت بهورزان درشهرهای مورد مطالعه............76

جدول4-19: نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص رابطه بین درصد پیشرفت نمره بهورزان

 شهرستانهای مختلف  با هم.......................................................................................77

جدول4-20: درصد پیشرفت نمره بهورزان در پیش ازمون و پس آزمون و ارتباط آن با سابقه شغلی انان...................................................................................................................79

جدول4-21: آزمون ارتباط بین  نمره بهورزان در پیش ازمون و پس آزمون با سابقه شغلی انان...80

جدول4-22: رابطه بین پیشرفت نمره  آگاهی و مهارت با سن بهورزان..............................82

جدول4-23: آزمون ارتباط بین  نمره بهورزان در پیش ازمون و پس آزمون با سابقه شغلی انان.... 83

جدول4-24: مقایسه درصدپیشرفت گروه های شاهدو مداخله در مرحله پس آزمون

 نسبت به پیش آزمون................................................................................................ 85

جدول4-25:آزمون فرضیه پیشرفت نمرات پس ازمون نسبت به پیش ازمون در گروه مداخله

 نسبت به گروه شاهد......................................................................................... 86

جدول 4-26:مقایسه پیشرفت نمرات پس ازمون نسبت به پیش ازمون در گروه مداخله نسبت

 به گروه شاهد با استفاده از آزمون Uمن-ویتنی........................................................... 87

جدول4-27: آزمون پیشرفت نمره آگاهی بهورزان با استفاده از آزمون ANCOVA............... 88

جدول4-28: آزمون پیشرفت نمره مهارت کلی بهورزان با استفاده از آزمون ANCOVA....... 89

جدول4-29: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت 1(انجام پانسمان و بانداژ ) با استفاده

 از آزمون ANCOVA ............................................................................... 89

جدول 4-30: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت 2 (  CPR) با استفاده از آزمون ANCOVA.89

جدول 4-31: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت3 ( بیرون آوردن جسم خارجی) با استفاده

 از آزمون ANCOVA................................................................................................... 90

جدول4-32: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت4 (شکستگیها) با استفاده از آزمون ANCOVA.....90

جدول4-33: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت5 (سوختگی ها) با استفاده از ANCOVA.....90

جدول4-34: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت6 (مسمومیت ها) با استفاده از ANCOVA....91

جدول 4-35: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت7 (سگ گزیدگی ها) با استفاده از آزمونANCOVA......................................................................................................91

جدول 4-36: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت8 (جلوگیری از خونریزی بینی) با استفاده از

 آزمون ANCOVA..................................................................................................91

جدول 4-37: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت9 (مواجهه با فرد در حال شوک) با استفاده از 

آزمون ANCOVA .......................................................................................... 92

جدول 4-38: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت10 (مواجهه با فرد مبتلا به صرع) با استفاده از

 آزمون  ANCOVA  ....................................................................................... 92

جدول 4-39: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت11 (مواجهه با فرد گرما زده) با استفاده از 

آزمون ANCOVA ...................................................................................... 92

جدول4-40: آزمون پیشرفت نمره  بهورزان درمهارت12(مواجهه با فرد سرمازده) با استفاده از

 آزمون ANCOVA .................................................................................. 93

فهرست نمودارها

عنوان                                                                 صفحه

نمودار 2-1 : جایگاه خانه بهداشت در سلسله مراتب سازمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.......25

نمودار شماره 2-2 : مقایسه میزان بروز کل حوادث  به تفکیک  شهرستان درسال 1390..................41

نمودار شماره 2-3 : مقایسه درصد بروز حوادث به تفکیک نوع حادثه درسال 1390.......................41

نمودار 4-1: مقایسه تعداد بهورزان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت درشهرستانهای مختلف ..........59

نمودارشماره 4-2: نسبت  جنسی بهورزان مورد مطالعه ......................................................59

نمودار 4-3:  مقایسه مدرک تحصیلی بهورزان زن و مرد مورد مطالعه.................................60

نمودار 4-4 : وضعیت بهورزان  مورد مطالعه از نظر سابقه خدمتی ........................................61

نمودار 4-5: سن بهورزان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت....................................................62

نمودار 4-6 : وضعیت تاهل بهورزان مورد مطالعه............................................................63

نمودار 4-7: مقایسه میانگین نمرات آگاهی سنجی بهورزان زن و مرد در پیش آزمون.................67

نمودار 4-8 : میانگین نمرات درصد آگاهی بهورزان بصورت (б±µ) ....................................68

نمودار 4-9: مقایسه میانگین نمرات  مهارت سنجی بهورزان زن و مرد در پیش آزمون ..............69

نمودار 4-10 : میانگین نمرات درصد  مهارت بهورزان بصورت (б±µ) ....................................69

نمودار4-11:مقایسه میانگین نمرات آگاهی سنجی بهورزان در مرحله پس آزمون.....................71

نمودار4-12:مقایسه میانگین نمرات مهارت سنجی بهورزان در مرحله پس آزمون ........................72

نمودار 4-13:میزان   تغییرات  مهارت پس از دوره آموزشی .............................................73

نمودار4-14: مقایسه نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص رابطه بین درصد پیشرفت نمره

 آگاهی  بهورزان شهرستانهای مختلف در مرحله پیش آزمون و پس ازمون........................78

نمودار4-15: مقایسه نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص رابطه بین درصد پیشرفت نمره

 مهارت  بهورزان شهرستانهای مختلف در مرحله پیش آزمون و پس ازمون .........................78

نمودار4-16: مقایسه نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص رابطه بین درصد پیشرفت نمره

 آگاهی  بهورزان با سابقه شغلی آنان در مرحله پیش آزمون و پس ازمون ..............................81

نمودار4-17: مقایسه نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص رابطه بین درصد پیشرفت نمره

 مهارت  بهورزان با سابقه شغلی آنان در مرحله پیش آزمون و پس ازمون ................................81

نمودار 4-18: وضعیت نتایج  آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص رابطه بین درصد پیشرفت نمره

  آگاهی  بهورزان با سن آنان در مرحله پیش آزمون و پس ازمون........................................84

نمودار 4-19: وضعیت نتایج  آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص رابطه بین درصد پیشرفت نمره

 مهارت  بهورزان با سن آنان در مرحله پیش آزمون و پس ازمون ........................................84

نمودار 4-20: وضعیت نتایج  آزمون tمستقل در خصوص رابطه بین درصد پیشرفت نمره  آگاهی  بهورزان

گروه های آزمون در مرحله پیش آزمون و پس ازمون....................................................85

فهرست پیوستها

عنوان                                                                                                                                                                                        

پیوست شماره 1 :شرح وظایف مرکز اموزش بهورزی ، مدیر مرکز و مربیان مرکز آموزش بهورزی 

پیوست شماره 2:شرايط عمومي متقاضیان بهورزی

پیوست شماره 3  : مراحل مختلف پذیرش  دانش آموز بهورزی

پیوست شماره 4  : پرسشنامه سنجش آگاهی بهورزان استان گلستان  در مواجهه با موارد حادثه دیده و فوریتی  

پیوست شماره 5 :چک لیست سنجش مهارت  بهورزان  استان گلستان در مواجهه با موارد فوریتی و حادثه دیده 

 

چکیده: 

زمینه:در راستای تحقق اهداف نظام سلامت کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان برای ایجاد مهارتهای کافی در مواجهه با موارد مختلف و از جمله مصدومین حوادثتاسیس گردیده اند . 

تعداد صفحات 143

نظرات   

0 #1 فاطمه حسنی 1396-07-08 06:03
عالی بوو پایان نامه تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان ..دستتون دردنکنه کارمو راه انداخت
نقل قول

اضافه کردن نظر


دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top