پاورپوینت سیاست تقسیم سود

سياست تقسيم سود يكي از موضوعات مهم مديريت مالي است و سود نقدي براي بسياري از شركتها يك جريان نقدي قابل توجه به شمار ميرود.

 

از يك طرف دلايل زيادي براي پرداخت سود نقدي زياد وجود دارد، از طرف ديگر، دلايل زيادي براي پرداخت سود نقدي كم يا نپرداختن سود مطرح ميشود.

 

در اين فصل به موارد زير اشاره ميكنيم:

 

1. انواع مختلف سود نقدي و نحوه تقسيم سود

2. حالت ايده آل كه در آن سياست تقسيم سود بي اهميت ميشود

3. محدوديتهاي حالت ايده آل و دلايل پرداخت سود نقدي زياد يا كم

 

سود نقدي:

اصطلاح سود نقدي به قسمتي از سود اشاره دارد كه به صورت نقدي به سهامداران پرداخت مي شود و يا به عبارتي هر نوع پرداخت مستقيم به سهامداران را مي توان سود نقدي يا بخشي از سياست تقسيم سود تلقي كرد.

 

 

17 اسلاید