دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

پایان نامه شركت سهامي بيمه ايران

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………. 1

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران). 1

تاریخچه بیمه در ایران…………………. 2

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15

 

توضیحات مهم…………………………. 16

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث  17

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18

توضیحات مهم…………………………. 19

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20

خطرات تبعی و تکمیلی………………….. 21

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل.. 29

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی………… 31

موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32

آتش سوزی چیست؟………………………. 34

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34

تعریف آتش سوزی………………………. 36

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی…………………………. 38

فسخ بیمه نامه آتش سوزی……………….. 41

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه………………….. 46

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی…………. 48

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

کلیات………………………………. 50

قرارداد بیمه دریایی………………….. 51

بیمه نامه دریایی…………………….. 53

بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی………………………. 62

محدودیت پوشش………………………… 63

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی……… 68

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی……………………. 73

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)…………… 74

مراحل اجرایی واردات کالا………………. 75

بیمه های باربری……………………… 79

انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82

خطرهای مورد تعهد…………………….. 83

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85

خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91

عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92

بازیافت در خسارت باربری………………. 95

بارنامه دریایی………………………. 96

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100

متن کالای دست دوم……………………. 101

متن توتا لاس………………………… 101

متن تخفیف کانتینر…………………… 101

متن موتورلنج……………………….. 101

متن ترانزیت ……………………….. 101

نرخ های اضافی………………………. 101

متن فلد……………………………. 102

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات) 102

بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103

بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107

قانون بیمه هواپیما………………….. 108

اشخاص ثالث…………………………. 109

انواع بیمه هوپیما…………………… 109

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C

مجموعه شرایط A…………………….. 116

مجموعه شرایط B…………………….. 116

مجموعه شرایط C…………………….. 121

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص. 126

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129

تعاریف جدول مشخصات …………………. 130

جدول مشخصات………………………… 133

شرایط عمومی………………………… 134

شرایط خصوصی………………………… 135

انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر………………….. 137

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137..

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………………….. 139

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141

بیمه عمر به شرط حیات………………… 141

بیمه تمام عمر………………………. 142

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148

بیمه های مستمری…………………….. 150

انواع بیمه های مستمری……………….. 152

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث……………………… 158

اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164

بیمه های درمانی…………………….. 166

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی 171

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار………. 176

بیمه های حوادث گروهی………………… 177

بیمه های درمانی…………………….. 181

انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183

بیمه درمان گروهی در ایران……………. 185

استثنائات بیمه‌های درمانی…………….. 186

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191

بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192

بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا 195

بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211

مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231

بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214..

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان…. 214

بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا……….. 215

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..    

بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 216

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 220

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 222

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  223

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226

نحوه صدور بیمه نامه………………… 229

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235

مشخصات بیمه نامه……………………. 236

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 237

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان   240

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا……………. 242

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول : بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه 255

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه………………………………….. 258

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی 260

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد…. 261

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه…………. 262

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263

استثنائات………………………….. 265

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 269

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 281

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283

موضوع مورد بیمه…………………….. 283

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284

پرداخت و تصفیه خسارت………………… 285

بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296

تعاریف…………………………….. 297

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298

بیمه تمام خطر کامپیوتر………………. 299

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی…. 300..

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه…………. 300

بیمه سازه های تکمیل شده……………… 301

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303

بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312

فصل نهم: ضمائم

منابع و مآخذ

تعداد صفحات 350 

اضافه کردن نظر


آخرین مطالب سایت

دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top