دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

پایانامه آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي

فهرست

________________________________________

 

1-مقدمه..................................................................................................6

1-1سیری در نگرش به کیفیت.......................................................................................................................7

.1-2مدیریت کیفیت جامع..............................................................................................................................8

1-3نگرش تولید بی نقص................................................................................................................................9

1-4استاندارد های نظام کیفیت....................................................................................................................10.

13………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

 

...........................................................................................................................13FMEAمعنی و مفهوم1-2

....................................................................................................................................14FMEAتاریخچه2-2

........................................................................................................................................14FMEA2-3هدف 

......................................................................................................................................15 FMEA2-4ویژگی

5-2كاربرد FMEA......................................................................................................................................16

2-6تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول...................................................................................................16

7-2مراحل تهيه FMEA ...........................................................................................................................17

8-2فوايد اجراي FMEA ................... ......................................................................................................18

).................................19System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم( 3

تعريف سيستم.......................................................................................................................................20 1-3

2-3تعريف System-FMEA...................................................................................................................20

3-3خروجي System-FMEA...................................................................................................................21

3-4فوايد اجراي System-FMEA..........................................................................................................21

3-5نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها/تشريح عملكرد .......................................................................22

3-6حالات بالقوه خرابي ..............................................................................................................................22

3-7آثار بالقوه خرابي ..................................................................................................................................22

3-8شدت.....................................................................................................................................................22

3-9علل بالقوه خرابي .................................................................................................................................23

3-10وقوع ....................................................................................................................................................24

3-11كنترلهاي جاري (متدها و روشهاي نشحيص) ....................................................................................26

3-12رتبه تشخيص......................................................................................................................................26

3-13محاسبه RPN.....................................................................................................................................26

3-14اقدامات پيشنهادي............................................................................................................................ 27

3-15تجديد نظر در RPN .........................................................................................................................28

 

29………….(Design-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي قطعه / محصول4

4-1مبنا و هدف از تهيه FMEA ..............................................................................................................30

4-2تعريف حالات بالقوه خرابي .................................................................................................................31

4-3تعريف DFMEA................................................................................................................................31

4-4كاربردهاي DFMEA ........................................................................................................................32

4-5فوايد استفاده از DFMEA...............................................................................................................32. 

4-6مشتري در DFMEA.........................................................................................................................32 

4-7نقطه شروع كار...................................................................................................................................33

4-8آثار بالقوه حالات خرابي ....................................................................................................................34

4-9شدت (Severity) .............................................................................................................................35

4-10كلاسه بندي........................................................................................................................................35

4-11علل بالقوه خرابي .............................................................................................................................37

4-12وقوع .................................................................................................................................................38

4-13كنترلهاي جاري در طراحي..............................................................................................................39

4-14تشخيص.............................................................................................................................................41

4-15نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) ................................................................................................42

4-16اقدامات پيشنهادي...........................................................................................................................43

17-4نتايج اقدامات انجام شده..................................................................................................................44

خلاصه.........................................................................................................................................................45

46  ............................. (Process-FMAE)كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در فرآيندهاي توليد5

1-5چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟.....................................................................................47

2-5حالت خرابي در فرآيند.......................................................................................................................47

3-5تعريف Process FMEA..................................................................................................................47

4-5كاربردهاي PFMEA .........................................................................................................................47

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو..........................................................................................................48

5-5فوايد بالقوه اجراي PFMEA ...........................................................................................................48

6-5تيم PFMEA ....................................................................................................................................49

7-5نقطه شروع كار....................................................................................................................................49

8-5مراحل طراحي PFMEA ..................................................................................................................49

5-9آثار بالقوه خرابي .................................................................................................................................50

5-10شدت ...................................................................................................................................................51

5-11كلاسه بندي.........................................................................................................................................55

5-12علل بالقوه خرابي................................................................................................................................55 

5-13رتبه وقوع............................................................................................................................................56

5-14كنترلهاي جاري فرآيند  .....................................................................................................................57           

 

5-15رتبه تشخيص (Detection) ...........................................................................................................58

5-16محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) ...................................................................................59

5-17اقدامات پيشنهادي/اصلاحي (Recommended Actions) ..........................................................60

5-18مسئول و زمان اقدام پيشنهادي .......................................................................................................61

خلاصه: .......................................................................................................................................................62

63 ........... (Machinery-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد

6-1تعريف MFMEA ...............................................................................................................................64

6-2فوايد اجراي MFMEA ..................................................................................................................... 64

6-3تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA.................................................................................65 

6-3-1نام زير سيستم و تشريح عملكرد...................................................................................................65 

6-3-2حالات خرابي در ماشين..................................................................................................................66

6-4اثر خرابي در ماشين .............................................................................................................................66

6-5شدت ....................................................................................................................................................66

6-7وقوع حالت خرابي ..............................................................................................................................68

6-8كنترل  هاي طراحي/كنترل هاي ماشين ............................................................................................68

6-9تشخيص.................................................................................................................................................69

6-10نمره ريسك پذيري خرابي RPN.......................................................................................................69

6-11اقدامات اصلاحي پيشنهادي................................................................................................................69

.........................................72. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي 

7-1تعريف Service-FMEA.....................................................................................................................73

7-2اهداف اجراي Service-FMEA..........................................................................................................74

..................................................................................74.Service-FMEA3تشخيص ستونهاي يك فرم-7

7-4شرح عملكرد (وظيفه) خدمت..............................................................................................................74

7-5حالات خرابي بالقوه ..............................................................................................................................75

7-6آثار بالقوه خرابي ..................................................................................................................................75

7-7مشخصه هاي بحراني............................................................................................................................76

8-7شدت ....................................................................................................................................................76

9-7علل بالقوه خرابي .................................................................................................................................78

10-7وقوع.....................................................................................................................................................78

7-11روشهاي كنترل (تشخيص) .................................................................................................................79

7-12رتبه تشخيص .......................................................................................................................................81

7-13نمره ريسك پذيري (RPN) ..............................................................................................................82

-714اقدامات پيشنهادي.............................................................................................................................83

-715تاريخ تكميل و مسئول اجرا...............................................................................................................83

-716ثبت نتايج اقدامات اجرا شده: ...........................................................................................................83

17-7تجديد نظر در RPN...........................................................................................................................84

110 صفحه 

 

اضافه کردن نظر


آخرین مطالب سایت

دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top