دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

مقاله ساختار سازمانی آموزش و پرورش+ به همراه وظایف

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده                                                          3

1.مقدمه:                                                     3

2. بيان مساله                                                 4

3.  مفهوم شناسی:                                     5

4. روش شناسی:                                          5

5. ساختار وزارت آموزش وپرورش                                  6

5-1سیر تاریخی اهداف آموزش وپرورش ابتدایی: 8

5-2 اهداف آموزش وپرورش ابتدایی تاقبل  ازسال 1320           13

5-3- اهداف آموزش وپرورش ابتدایی ازسال1320 تاانقلاب اسلامی :        10

5-4- قانون اهداف در وزارت آموزش وپرورش:                                  11

5-5-اهداف دوره ابتدایی برمبنای تعلیم وتربیت اسلامی:                       13

5-6- اهداف دوره ابتدایی در 3 حیطه:                                26

5-6-1اهداف پایه اول دوره ابتدایی:                                   26

5-6-2 اهداف پایه های دوم تا پنجم دوره ابتدایی:                         27

6-نتیجه گیری:                                                               29


 

کلید واژه ها: اهداف، آموزش و پرورش ابتدایی، دوره دبستان

  1.مقدمه:

توسعه اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وسیاسی هرجامعه یبستگی به آموزش و پرورش آن جامعه دارد. تجزیه و تحلیل عوامل رشد و توسعه جوامع پیشرفته حاکی از آن است که همه ایان کشورها به نوعی از آموزش و پرورش مطلوب و اثربخش برخوردار بوده اند.یکی از عوامل اثربخشی نظام آموزش و پرورش این کشورها وجود اهداف منا سب و تعیین شده برای معلمان است.

 

 

30 صفحه با فرمت ورد 

 [rmfid=499]

 

مقاله بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كار آيي كاركنان پارت سازان

پيشگفتار 

ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتهن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.

 

مقاله توصیف جو سازمانی

مقدمه

پس ازتهيه وتوزيع وجمع آوري پرسش نامه ها وطبقه بندي اطلاعات داده ها، نتايج حاصله را دراين فصل به طور مفصل توضيح وتشريح كرده ايم به اميد اينكه نتايج بدست آمده مورد استفاده مسئولين استادان ودانشجويان دانشكده هاي مورد تحقيق وديگرمراكز قرار گيرد.

فرضيه 1-1 : دربرابر اين پرسش كه اساتيد وظايف خود را با جديت انجام مي دهند دردانشكده ادبيات %92 موافق و%8 مخالف بودند.كه بيانگر آن است كه روحيه سازماني در اين دانشكده بالا است و در دانشكده علوم %78 درصد و %82 مخالف بودند كه بيانگر وجود روحيه سازماني بالا در اين دانشكده است و در مقايسه دانشكده ادبيات داراي روحيه سازماني بالاتر از دانشكده علوم است لذا فرضيه را رد نمي شود. مطابق جدول(4-4)

 

مقاله توصیف منابع قدرت

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:

در اين تحقيق بر اين اساس که مديران به طور نسبی از هر يک از منابع قدرت در مديريت شان استفاده می کنند آزمونها و روشها بکار گرفته شده است. اگر زاويه ديد خود را تغيير دهيم, بدين ترتيب که برای هر يک از مديران منبع قدرت غالب را بر اساس بالاترين نمره تعيين کنيم نتيجه زير را خواهيم داشت. 

 

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی

منبع قدرتفراوانیدرصد فراوانیفراوانی نسبی تجمعی

پاداش

قانون

مرجعیت

تخصص

مجموع5

همانطور که ملاحظه می‌شود ، تعداد 5 نفر معادل 4/6% مديران از منبع قدرت پاداش, تعداد 18 نفر معادل 1/23% مديران از منبع قدرت قانون, تعداد 30 نفر معادل 5/38% مديران از منبع قدرت مرجعيت و تعداد 25 نفر معادل 1/32% مديران از منبع قدرت تخصص استفاده می کنند. هيچکدام از مديران منبع قدرت اجبار را به عنوان منبع غالب بکار نمی گيرد همچنين حدود 71% مديران از منابع قدرت مرجعيت و تخصص استفاده می کنند. اطلاعات مربوط درنمودار میله‌ای 4-1-1- نشان داده شده است.

 

مقاله مدل قيمت گذاری آربيتراژ

مدل قيمت گذاری آربيتراژ

1. مقدمه

تمام مدل هايي که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزيه و تحليل ميانگين ـ واريانس بود و فرض بر اين بود که برای سرمايه گذاران, مطلوب آن است که سرمايه گذاريها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واريانس انتخاب نمايد.

همچنان که بيان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظريه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در اين بحث مفروضات تئوری قيمت گذاری آربيتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

چالشهای مدیریت منابع انسانی

چالشهای مدیریت منابع انسانی

 توسط : دکتر آلوین چان

 مقدمه
 نقش مدیریت منابع انسانی است در حال تحول با تغییر در محیط بازار رقابتی و تحقق است که مدیریت منابع انسانی باید از یک نقش استراتژیک در موفقیت سازمان ایفا کند.  شرکتها و سازمانها که تاکید خود را بر جذب و حفظ استعدادها ممکن است خود را در عواقب وخیم مشاهده قرار ندارد ، به عنوان رقبای خود ممکن است آنها را outplaying در مناقصه و استخدام منابع انسانی استراتژیک است.

 

پایان نامه داستان موفقيت آميز شش سيگما

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
بخش اول : شش سيگما چيست    
فصل اول : داستان موفقيت آميز شش سيگما    2
فصل دوم : منظور از شش سيگما چيست     6
فصل سوم : شش سيگما در سازمان شما     13
فصل چهارم : فرايند حل مسئله تيم شش سيگما    21
فصل پنجم : راهنمايي براي موفقيت شش سيگما    29
فصل ششم : نگاهي به جعبه ابزار شش سيگما     37
فصل هفتم : شش سيگما در عمل    56
فصل هشتم : نكته اي براي مديران   

 

سبكها و روشهاي مديريت در معدن

فصل اول-سبكها و روشهاي مديريت در معدن
1-1-    تاريخچه مديريت
1-2-    دلايل موفقيت مديران
1-3-    عوامل شكست مديران
1-4-    انواع مكاتب مديريت
1-4-1- پيدا كردن مديريت آمريكائي
1-4-2-نارسايي كردن مديريت آمريكائي
1-5-مكتب نئوكلاسيك يا مديريت ژاپني
1-5-1- تفاوت مديريت كلاسيك و نئوكلاسيك‌
1-6-مكتب سيستمهاي اجتماعي
1-7-روشهاي مديريت‌
فصل دوم -نوآوري و اهميت آن در مديريت معادن
2-1- مفهوم نوآوري و خلاقيت
2-2- خلاقيت و مديريت

مقاله تاثیر ERPدرSCM

فهرست مطالب
عنوان     صفحه

فصل اول:
1 ERP -     1
1-1 وظايف اصلی ERP    1
2 - 1اجرای ERPدر سازمان :    1
3-1 اهميت فرآيندها (شناخت فرآيندها):     4
4-1 ERP  موفقيت ها و شكست ها :    5
5-1تعاريف     8
6-1ماژولهاي استاندارد در:ERP    8
7-1مزاياي ERP:    9
8-1نكات مهم درپياده سازي ERP:    9
9-1دلايل استفاده از ERP در سازمانها :    9
1-9-1يكپارچه سازي اطلاعات مالي:    10
2-9-41يكپارچه سازي اطلاعات سفارشات:    10
3-9-1استاندارد سازي و سرعت در فرايندهاي توليد:    10
4-9-1كاهش حجم انبارداري:    10
5-9-1استانداردسازي اطلاعات منابع انساني:    10
10-1كاربردهاي : ERP    11
11-1آينده

مقاله تحقيق درس ترابري و ترافيك

بسمه تعالي
توضيحات لازم درخصوص نحوه ارائه تحقيق درس ترابري و ترافيك
الف- هدف از اين تحقيق آشنايي بيشتر دانشجويان با (نحوه استفاده از نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه مهندسي حمل و نقل و ترافيك) و (تمرين در خصوص يافتن مطالب مرتبط با موضوع داده شده) و (نحوه تهيه گزارشات علمي و پژوهشي) و (نحوه ارائه مطالب تدوين شده و نتايج بدست آمده در حضور مستمعين) مي باشد.

1 صفحه [rmfid=397]

پایانامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

چكيده
اين تحقيق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي نموده است و لذا در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر فرضياتي را تدوين نموده است، اين فرضيات شامل:
1-    فرضيه اول: كاركنان كانالهاي ارتباطي دو سويه موجود را كافي مي‌دانند
2-    فرضيه دوم: كاركنان بر اين اعتقادند كه سازمان براي نظراتشان ارزش قائل مي‌شود
3-    فرضيه سوم: برگزاري جلسات تعاملي بين مديريت و كاركنان در بهبود روابط كاري موثر است
4-     فرضيه چهارم: مديران در جريان تصميم‌سازي از نظر كاركنان بهره مي‌گيرند
5-    فرضيه پنجم: شركت براي برقراري ارتباط بين مديريت و كاركنان را همكارهاي مناسبي ارائه داده است در اين راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتيب ذيل عمل نموده است.

مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها
کلید واژه ها:
فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، موفقیت پروژه، مدیریت پروژه
مقدمه:
امروزه گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات وسیع تکنولوژیک در محیط سازمانها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات امکان پذیر نیست،

مقاله علم اسلامی،مدیریت اسلامی

تبيين مفهوم مديريت اسلامى
استاد مصباح يزدى
تعبير "مديريت اسلامى" حاكى از اين است كه مديريت مى تواند داراى دو وصف "اسلامى" و "غيراسلامى" باشد، و از اينروى اين سؤال، مطرح مى شود: چه ارتباطى بين مديريت به عنوان يك علم و بين اسلام به عنوان يك دين، وجود دارد؟
اين پرسش در واقع يكى از جزئيات پرسش عامتر و كلى ترى است و آن اين است: علوم و فنون مختلف، بويژه علوم انسانى، چه ارتباطى با اديان خصوصاً دين اسلام دارند؟
پاسخ به اين سؤال، نيازمند ارائه تعريف دقيقى از علم و دين است.
  10 صفحه

[rmfid=393]

مقايسه ويژگي هاي مديريت و رهبري

الف ـ تفاوت هاي مديريت و رهبري :
چنان كه پيش از اين يادآور شديم، مديريت به معني اداره كردن سازمان هاي نسبتاً كوچك است كه اصطلاحاً اداره خوانده مي شود. اداره يا سازمان، همان نظام بوروكراتيك يا ديوان سالاري است
در چنين نظامي مسائل رسمي و وظايف تعيين شده درجه اول اهميت هستند و همگان مؤظف به اطاعت از سلسله مراتب مي باشند. معمولاً،‌ مديران افرادي هستند كه به انجام وظايف قانوني خود تأكيد دارند و از همكاران خود مي خواهند كه بر اساس شرح وظايف قانوني خود عمل كنند

تغيير مديريت و ايجاد تنش در سازمان

تغيير و تحولات مديريتي در سطوح مختلف سازمان‌ها، از آنجا كه يك دوره فترت كاري ايجاد مي‌كند و با نوعي بي‌هنجاري يا بلاتكليفي سازماني همراه است، برخي تنش‌هاي درون سازماني را دامن مي‌زند. كاركنان در شرايط بي‌هنجاري سازماني از يك سو نظم و نظام روابط كاري قبل را متزلزل و پايان‌يافته مي‌بينند و از سوي ديگر هنوز قاعده و نظم جديدي نيز مستقر نشده كه بتوانند بر مبناي آن زندگي كاري و شغلي خود را تنظيم كنند. به همين دليل بيشتر كاركنان در وضعيت رهاشدگي و بلاتكليفي و فقدان هنجار قدرتمند سازماني، هنجارهاي شخصي و فردي را ملاك و مبناي زندگي كاري قرار مي‌دهند كه منشاء بسياري از تنش‌هاست.


آخرین ارسال شده های آرشیو مقالات مدیریت

آخرین مطالب سایت

دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top