دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

مقاله ی ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي 35 ص

ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي
مقدمه


1- ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را تسهيل و تسريع كرده ، سرمايه گذاريهاي عمراني و صنعتي را افزايش داده و آهنگ رشد را پرشتاب مي نمايد.

2- كشورهاي عقب نگه داشته شده طي چند ده گذشته بويژه دهه 1980 كه سالهاي سختي از نظر اقتصادي براي آنها به شمار مي رود، در جهت رهائي از فقر اقتصادي - اجتماعي كه بدان مبتلا مي باشند، از يك طرف هم خود را در اين بخش اقتصادي به منظور كاهش قيمت تمام شده كالا بكار گرفته اند و از طرف ديگر قوانين غير عادلانه حاكم بر اين نوع روابط را كه عمدتا\" توسط جوامع صنعتي و در غياب اين كشورها تهيه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل مي گردد،افشاء نموده اند.

39 صفحه

 

مقاله ی ادله اثبات دعوی در امور کیفری

مقدمه:
ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.
72 صفحه

 

مقاله ی تحقیق کامل در مورد طلاق

فهرست
چکیده
مقدمه
1- طلاق چیست؟
2- ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق
1-2-  طلاق عاطفي
2-2- طلاق اقتصادي
3-2- طلاق قانوني
4-2- طلاق توافقي والدين
5-2- طلاق اجتماعي
6-2- طلاق رواني
3- بچه‌هاي طلاق، قربانيان ناسازگاري والدين
4- طلاق و خانواده های ایرانی
5- عوامل تهدید کننده پایداری خانواد
1-5-اختلاف فرهنگی و طبقاتی
2-5- دخالت دیگران
3-5- مسائل اقتصادی و مالی
4-5- هوسرانی و ازدواج مجدد
6-5- سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات
7-5-  انتقام گیری و بهانه جویی
8-5- سلطه گری شوهر یا زن
6- آمار ها و اطلاعات موجود در رابطه با طلاق
1-6- بررسی وضعیت موجود طلاق
7- دیگر علل و عوامل مؤثر بر طلاق
1-7- عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق
2-7- عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق
3-7- عوامل ارتباطی بین طرفین
4-7- عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق
8-آثار و پیامدهای ناشی از طلاق
9-چالش ها، تهدیدها و عوامل تسهیل کننده طلاق
1-9- راهکارهای حقوقی
2-9- راهکارهای آموزشی ـ فرهنگی
3-9- راهکارهای اجرایی
سخن آخر
منابع

فرمت ورد

تعداد صفحات : 33

 

مقاله ی استانداردهای خروجی فاضلاب سازمان حفاظت محیط زیست

استاندارد خروجي فاضلابها
مقدمه و تعاريف
اين استاندارد به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده 3 همين آيين نامه و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، نيرو، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است. در اين استاندارد تعاريف و اصطلاحاتي كه به كار رفته است به شرح ذيل مي باشد:
آب سطحي:
عبارت است از آبهاي جاري فصلي يا دائمي ، درياچه هاي طبيعي يا مصنوعي و تالابها
چاه جذب:
عبارت است از حفره يا گودالي كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستايي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.

 11صفحه

 

مقاله ی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
در اجراي تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شوراي اسلامي، بدينوسيله آيين نامه اجرايي ماده مذكور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرح ذيل تصويب مي نمايد.

فصل اول    بهداشت فردي
ماده 1: كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه، توليد و توزيع و نگهداري و فروش و وسايط نقليه حامل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند، موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آن را دريافت دارند.

19 صفحه

 

مقاله جرم شناسی

جرم چيست و مجرم كيست
مجرم كسي است كه مرتكب جرم ميشود اما تعريف جرم آسان نيست جرم به عملي گويند كه وجدان جمعي را جريحه دار كند به بيان ديگر هر فعل يا ترك فعلي كه نظم ، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد جرم محسوب ميشود و بالاخره تعريف عملي و حقوقي جرم چنين است: جرم عملي است كه بر خلاف يكي از موارد قانون مجازات عمومي هر كشور است و مجرم كسي است كه در زمان معين عمل او خلاف مقررات قانوني رسمي كشور باشد
 8 صفحه

 

مقاله ی دستور العمل تأسيسات كارگاه ها

«دستورالعمل مربوط به تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار»
كليات
ماده 1: كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.
تبصره 1: كليه واحدهاي يك نفره (خويش فرما) نيز مشمول اين آئني نامه خواهند بود.
تبصره 2: مجموعه كارگاه هايي كه در مجاورت يكديگر و تحت پوشش يك مديريت واحد قرار دارند مجتمع كارگاهي ناميده مي شوند و در اين صورت آنچه به عنوان تأسيسات بهداشتي كارگاهي و تأسيسات بهداشت عمومي كارگاه در اين آئين نامه آمده است مي توانند مناسب با استانداردهاي ارائه شده به طور مشترك در محل هاي واحدي ايجاد گردند.
23 صفحه

 

مقاله ی قانون كار

قانون كار
ماده 52:
    در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.
تبصره:
    كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

ماده 85:
براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و رعايت دستورالعمل هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماري هاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود، براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.

 33 صفحه

روش تحقیق در حقوق

روش تحقيق در حقوق
منبع: كتاب درآمدي برروش تحقيق در حقوق ،نورمحمد صبري، نشر يزدان ،چاپ 1382

                         لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش
مفهوم علم :
                       اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم
                       و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

                             لوني يا حضوري ،                   نظري (رياضيات و فلسفه …)،           حافظه اي  مرتبط با حافظه
تقسيمات علوم                                            عملي (اخلاق و سياست و اقتصاد)                  تخيلي  مرتبط با تخيل
                           اكتسابي يا حصولي ،                شعري(شعر و خطبه و جدل)                     عقلي  مرتبط با عقل

آرشیو مقالات حقوق دانلود رایگان

ود رایگان

مقالات حقوقی pdf

مقالات حقوق جزا

مقالات حقوق خصوصی

مقالات حقوقی دانشگاه تهران

مقالات حقوق مدنی

مقاله حقوق

مقالات حقوق عمومی

کار تحقیقی رشته حقوق


آخرین مطالب سایت

دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top