دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

مقاله عزت نفس مديران

فهرست مطالب

عنوان 

چکيده1

فصل اول :مقدمه تحقيق3

1-1بيان مساله6

1-2ضرورت و اهميت تحقيق9

1-3اهداف تحقيق12

1-4فرضيه هاُي تحقيق13

1-5تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق13

فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين15

2-1 خود17

2-2 خودپنداره22

2-3 عزت نفس26

2-4 عزت نفس و جنسيت30

2-5 اثر بخشي32

 

2-6 نقش مدير در اثر بخشي مدارس34

2-7 معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران35

2-8 ويژگي هاُي مديران اثر بخش 43

 

فصل سوم :روش اجراي تحقيق48

3-1روش تحقيق 49

3-2جامعه آماري49

3-3 حجم نمونه49

3-4روش نمونه گيري50

3-5 ابزار تحقيق50

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها53

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها60

5-1 نتايج مربوط به فرضيه اول61

5-2 نتايج مربوط به فرضيه دوم62

5-3 نتايج مربوط به فرضيه سوم62

5-4 نتايج مربوط به فرضيه چهارم63

5-5 نتيجه گيري کلي64

5-6 محدوديت ها64

5-7 پيشنهادها65

منابع فارسي66

ضمائم68

ضميمه 1: تست آُيزنک69

ضميمه 2: پرسشنامه اثربخشي71

 چکيده 

پژوهش حاضر به منظور رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضيه اساسي در اين پژوهش آن است که بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ارتباط معني داري وجود دارد. 

جامعه اماري در اين تحقيق کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (20نفر) و کليه معلمان (220 نفر) در ناحيه 2 شهر مشهد است. 

گروه مورد بررسي کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (20N=) است. بنابراين براي گروه مديران از روش سرشماري بجاي نمونه گيري استفاده شده است و حجم نمونه براي گروه معلمان 55 نفر مي باشد. ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش را در يک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشي مديران) که براي تعيين اثر بخشي مديران توسط معلمان مربوطه تکميل مي گرديد و ديگر يک تست (مقياس عزت نفس آيزنک) براي تعيين عزت نفس مديران که توسط خود مديران پاسخ داده مي شود تشکيل مي دهد. 

78 صفحه 

اضافه کردن نظر


آخرین مطالب سایت

دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top